หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหัวดง ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 

 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ

 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
“เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สาธารณสุขสดใส การกีฬาเข้มแข็ง ใส่ใจประชาชน
ดำรงวัฒนธรรมประเพณี และประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”
วิสัยทัศน์ ทต.หัวดง
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่การเทิดทูน
พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญญาหาความเดือดร้อน
ของประชาชนจากสาธารณะภัย สร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามขนาด
ของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคม
ทางบก ระบบรางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง จัดหาพัฒนา
แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ กรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น
มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน
ระดับต่างๆ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ สร้างความเสมอภาคเท่าเทียมด้านการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สมบูรณ์แบบมีขีดความสามารถทัดเทียม
กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาที่มีผลการเรียนดี เพื่อสอบแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนระดับ
จังหวัดส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนกิจการแก้ไขปัญญาหาความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณะภัย สร้างความเข็มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก ระบบรางระบายน้ำ ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างทั่วถึงในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลหัวดง จัดหาพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภคให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลหัวดง ดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ กรณีเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ด้านเศรษฐกิจ
จัดหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศให้สมดุลกับเทศกาลผลไม้
ในพื้นที่ตามฤดูกาล เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดง และในพื้นที่ตำบลแม่พูล เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และสนับสนุนสินค้าพื้นเมืองของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหัวดง มุ่งเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริมการสร้างงานสร้างรายได้ของครัวเรือน กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงอายุ เสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนาอาชีพให้ความรู้ทั้งด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด น้ำเทคโนโลยีสมัยใหม่
มาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอย่างมืออาชีพ
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
มุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลตำบลหัวดงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยจัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และโรคติดต่ออื่น ๆ ส่งเสริมดูแลสุขภาพพลานามัยของพี่น้องประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์
ทุกกลุ่มอายุอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดยเน้นการป้องกัน มากกว่าการรักษา
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
ให้ดียิ่งขึ้น โดยใช้การมีส่วนร่วมของชุมชน การปลูกต้นไม้ การลดฝุ่นละอองจากหมอกควันจากการเผาป่า รวมทั้งมลภาวะจากขยะมูลฝอย ซึ่งปัจจุบันทางเทศบาลตำบลหัวดงได้ประสบปัญหา เกี่ยวกับขยะมูลฝอยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากตลาดสดที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลหัวดงไม่มีที่กำจัดขยะ ประกอบกับตลาดสดดังกล่าว ดำเนินการรักษาความสะอาดยังไม่ได้มาตรฐาน เช่น มีกลิ่นเหม็น การป้องกันรักษาระยะห่างในชุมชนและตลาดในการจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชน เพื่อให้สอดคล้องตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล ในการป้องกันโรคระบาดต่างๆ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ทางเทศบาลตำบลหัวดง จะได้ประสานกับผู้ประกอบการโดยการปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาต่อไป เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอย ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านการกีฬาและนันทนาการ
มุ่งเน้นส่งสริมการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชน
และประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย
และเล่นกีฬา รวมถึงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคีในชุมชน เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่าง กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มในชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาสถานที่
ออกกำลังกาย ลานกีฬา และสนามกีฬาให้เพียงพอ มีคุณภาพมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
มุ่งเน้นการส่งเสริมดูแลสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนทุกเพศ
ทุกกลุ่มอายุ เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ได้รับเบี้ยยังชีพตามหลักเกณฑ์นโยบายของรัฐบาลอย่างทั่วถึง รวมทั้งจะส่งเสริมให้มีการดูแลผู้ป่วยติดเตียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการเมือง การบริหาร
มุ่งมั่นให้เกิดการเทิดทูนและรักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระมุข ทั้งนี้ ในการบริหารงาน กระผมจะทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดถือหลักการ บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้การบริหารงานเทศบาลตำบลหัวดง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยยึดถือประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีส่วนร่วมในทางการเมือง การบริหาร มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน โดยกำหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับอย่างชัดเจน เพื่อปรับเปลี่ยนหน่วยงานให้ทันสมัยตามนุโยบายThailand ๔.0 โดยส่งเสริมการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน และการพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ รวมทั้ง การสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ แต่การที่จะทำให้นโยบายของ กระผมสัมฤทธิ์ผลที่ต้องการนั้น ก็คงต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจ จากท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหัวดง พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาลทุกท่าน รวมถึงประชาชนได้ช่วยกันสนับสนุน แปลงแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันขับเคลื่อนผลักดันให้บังเกิดเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลหัวดงต่อไป
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 1,826,711 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10