ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการด้านใดมากที่สุด
ระยะเวลาและความรวดเร็วในการให้บริการ ( 0 )
0.00%
ขั้นตอนการให้บริการตามลำดับการเข้ารับบริการก่อน-หลัง ( 0 )
0.00%
ความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ( 1 )
33.33%
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม เป็นต้น ( 1 )
33.33%
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม มาก ( 0 )
0.00%
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการภาพรวม ปานกลาง ( 1 )
33.33%