หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
โครงสร้างองค์กร
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลหัวดง
 
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
รองนายก ทต.   รองนายก ทต.
 
ที่ปรึกษานายก ทต.   เลขานุการนายก ทต.
ประธานสภาเทศบาล
 
รองประธานสภา ทต.
 
เลขานุการสภา ทต.
 
สมาชิกสภา ทต.
 
โครงสร้างส่วนราชการ
 
ปลัด ทต.
 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
รองปลัด ทต.
 
สำนักปลัด ทต.   กองคลัง   กองช่าง
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- งานบริหารทั่วไป
- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานสังคมสงเคราะห์
- งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
- งานพัฒนาชุมชน
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
- งานจัดทำงบประมาณ
- งานส่งเสริมการเกษตร
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายปกครอง
- งานนิติการ
- งานทะเบียนราษฎร
- งานบัตรประจำตัวประชาชน
- งานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
- งานรักษาความสงบเรียบร้อย
- งานรับเรื่องราวร้องทุกข์
- งานเทศกิจ
 
ฝ่ายบริหารงานคลัง
- งานธุรการ
- งานการเงินและบัญชี
- งานพัฒนารายได้
- ผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
- งานระเบียบการคลัง
- งานทะเบียนพาณิชย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- งานธุรการ
- งานวิศวกรรม
- งานสถาปัตยกรรม
- งานผังเมือง
- งานสวนสาธารณะ
- งานสาธารณูปโภค
- งานจัดสถานที่และ
การไฟฟ้าสาธารณะ
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
กองสาธารณสุขฯ   กองการศึกษา   กองการประปา
 
ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
- งานธุรการ
- งานสุขาภิบาลอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
- งานวางแผนสาธารณสุข
- งานศูนย์บริการสาธารณสุข
- งานรักษาความสะอาด
- งานส่งเสริมสุขภาพ
- ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- งานสัตวแพทย์
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
ฝ่ายบริหารการศึกษา
- งานธุรการ
- งานกิจการนักเรียน
- งานงบประมาณ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานแผนงานและโครงการ
- งานกิจการศาสนา
- งานกีฬาและนันทนาการ
- งานวางแผนบุคคลและ
ทะเบียนประวัติ
- งานโรงเรียนและ
งานการศึกษาปฐมวัย
- งานส่งเสริมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตร
- งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางการศึกษา
- งานส่งเสริม ประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม
สถานศึกษาในสังกัด
โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร)
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายบริหาร
- ฝ่ายปกครอง
- ฝ่ายบริการ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหัวดง
- งานบริหารงานทั่วไป
- งานจัดการเรียนการสอน
- งานการเงิน/บัญชีและพัสดุ
 
- งานธุรการ
- งานผลิต
- งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- งานติดตั้ง
- งานซ่อมบำรุง
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 164,732 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10