หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2565
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2565
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2565
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2565
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 18 ม.ค. 2565
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134 17 ม.ค. 2565
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133 17 ม.ค. 2565
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร] 17 ม.ค. 2565
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132 17 ม.ค. 2565
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130 17 ม.ค. 2565
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110 17 ม.ค. 2565
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127 17 ม.ค. 2565
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117 17 ม.ค. 2565
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120 14 ม.ค. 2565
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว116 14 ม.ค. 2565
สถานะการตอบแบบวัดการรับรู้ รายจังหวัด ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว119 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 14 ม.ค. 2565
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว115 14 ม.ค. 2565
ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ร่าง) แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Web.Conference กพส. มท 0810.7/ว96 14 ม.ค. 2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว112 14 ม.ค. 2565
ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย สู่มาตรฐานการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement) กศ. มท 0816.1/ว3179 14 ม.ค. 2565
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 1,069
 
 
 
ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 432,025 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10