หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลหัวดง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
เทศบาลตำบล
หัวดง
นายวิรุจ สุกสา
นายกเทศมนตรีตำบลหัวดง
 
 

 
คู่มือประชาชน
เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
 
 
ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง ราษฎรมีอาชีพทางเกษตรกรรมได้แก่ทำสวนผลไม้ เช่น สวนทุเรียน, ลางสาด, ลองกอง และกาแฟผลผลิตผลไม้ในเขตเทศบาลตำบลหัวดงรวมในปี 2561 ประมาณ 17,500 ตัน
 
ภูมิประเทศ
 
 
 
เทศบาลตำบลหัวดง อยู่บริเวณตอนเหนือของอำเภอลับแล ในเขตตำบลแม่พูล บางส่วนสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงๆ ต่ำๆ บริเวณที่เนินเป็นที่ตั้งของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ส่วนพื้นที่ราบเล็กน้อย
ระหว่างเนินเป็นที่ทำการเพาะปลูกทางตอนเหนือมีภูเขาสูงเป็น
แหล่งน้ำลำธารหล่อเลี้ยงพืชผลในอำเภอลับแลได้ตลอดปี มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ลำคลองแม่พร่อง มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร
ไหลผ่านพื้นที่อำเภอลับแลตลอดจากตอนเหนือไปสู่บึงมายทาง
ตอนใต้ของอำเภอ นอกจากบริเวณดังกล่าวยังมีสถานที่ท่องเที่ยว
ที่สำคัญของอำเภอลับแล คือ น้ำตกแม่พูล
 
ภูมิอากาศ
 
 
   
เนื่องจากเทศบาลตำบลหัวดง เป็นสวนผลไม้ (ทุเรียน, ลางสาด, ลองกอง, กาแฟฯ) ตามบริเวณพื้นที่เนินเขาที่ต้นไม้ปกคลุมหนาแน่น สภาพป่าจึงไม่ถูกทำลาย เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและแหล่งต้นน้ำลำธาร และบริเวณที่เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้มีการปลูกพืชสวน
ผลไม้อย่างหนาแน่นเช่นกัน ทำให้บริเวณเทศบาลตำบลหัวดง
มีสภาพภูมิอากาศเป็นไปตามฤดูกาลกล่าวคือ
  ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึงเดือน กันยายน
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน มกราคม
  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน พฤษภาคม
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
 
           
การศาสนา ประชากรของเทศบาลตำบลหัวดง
นับถือศาสนาพุทธร้อยละ 92.8 ศาสนาคริสต์ ประมาณร้อยละ 7.2
  วัด จำนวน 5 แห่ง
    วัดประทุมคงคา ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
    วัดหัวดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
    วัดผักราก ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
    วัดดอนค่า ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
    วัดดอนแก้ว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
  โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง
    มูลนิธิกิตติคุณสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรม
 
 
   
งานสู่ขวัญลางสาดและผลไม้เมืองลับแล
  เป็นประเพณีที่ชาวสวนได้ปฏิบัติสืบต่อกันมามากกว่า 100 ปี เป็นประเพณีที่ชาวสวนผลไม้เชื่อว่าการสู่ขวัญจะทำให้ผลไม้ติดดอกออกผลดี และเป็นการแสดงความเคารพนับถือเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาป่าไม้ และภูเขาซึ่งเป็นที่เพาะปลูกผลไม้ทำให้ชาวสวนอยู่เย็นเป็นสุข เทศบาลตำบลหัวดงจึงอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามนี้ไว้ โดยจัดงานสู่ขวัญผลไม้ขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบต่อไป
  งานประเพณีส่งเคราะห์และทำบุญบ้าน
    จัดขึ้นในช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม ของทุกปี
  งานประเพณีบุญบั้งไฟ
    เป็นประเพณีที่ชุมชนบ้านตีนศาลนาตองและชุมชนหัวดงได้จัดขึ้นตั้งแต่อดีต และสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน เพราะเชื่อว่าการจุดบั้งไฟเป็นการบูชา พระยาแถน ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติแก่หมู่บ้านได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชนไว้ให้สืบทอดถึงลูกหลาน และสืบสานประเพณีความเชื่อเรื่องการขอฝนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ชุมชนจึงได้จัดประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นเป็นประจำทุกปี อีกทั้งการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจะสร้างความสนุกสนาน และสร้างความสมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชนอีกด้วย
  ประเพณีเทศกาลวันลอยกระทง
    เป็นประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยและถือปฏิบัติตามกันมาตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น เพื่อเป็นการให้ความเคารพและขอบคุณน้ำที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่างๆ ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ และนับเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา กล่าวคือ. คุณค่าต่อครอบครัว ทำให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งวันลอยกระทงจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ของทุกปี
  ประเพณีสงกรานต์
    เป็นประเพณีสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย วันสงกรานต์เป็นวันฉลองการขึ้นปีใหม่ไทย ที่ยึดถือปฏิบัติกันมาช้านาน
และในวันที่ 13 - 14 เมษายน ของทุกปีถือเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ และรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ เทศบาลตำบลหัวดงจึงได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด ผู้สูงวัย คือ คุณค่าของสังคม เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ สร้างความตระหนักในคุณค่าและคุณงามความดีของผู้สูงอายุ
 
การศึกษาในชุมชน
 
 
         
ในเขตเทศบาลตำบลหัวดง มีสถานศึกษาของรัฐ จำนวน 2 แห่ง
  โรงเรียนอนุบาลชุมชนหัวดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
  โรงเรียนเทศบาลหัวดง (ป.ฟักอังกูร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
การสาธารณสุขในชุมชน
 
 
     
  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
“ หัวดง หลง หลิน เลื่องชื่อ นามระบือทุเรียนหมอนทอง
ลางสาดลองกองรสดี มากมีวัฒนธรรมท้องถิ่น ”
เทศบาลตำบลหัวดง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130
โทรศัพท์ : 055-427-222
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลหัวดง
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 085-729-2981
 
จำนวนผู้เข้าชม 3,507,459 เริ่มนับ 22 พ.ย. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10